Privacy Policy

NL/ENG/FR

 
 

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de GDPR). 

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)

Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)

Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met Argus team via info@privacyargusteam.be

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Argus Team Bietenstraat 81 2400 Mol  

Argus team wordt volgens de GDPR beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Argus Team in staat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot Argus Team: 

Argus Team

Bietenstraat 81

2400 Mol

ondernemingsnummer: BE 0807685940

Tel: 014/326563

E-mail: info@privacyargusteam.be

 

DEEL II. Verwerking : toepassingsgebied, doeleinden en rechtsgrond

Toepassingsgebied

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Argus Team verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en activiteiten:

klantenadministratie

orderbeheer

opvolgen van audits en advies

opvolging overeenkomsten facturatie

verzenden van nieuwsbrief, marketingactiviteiten en gepersonaliseerde reclame

Argus Team verwerkt de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan Argus Team de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals de meldkamer, leveranciers, externe consultants…) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 5 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de wet op de private en bijzondere veiligheid) en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers en onderaannemer

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers voor de klant, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de wet op de private en bijzondere veiligheid) en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken. 

 

Gegevens van personeel/collega’s:

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. 

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. 

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens. Gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten. De persoonsgegevens die Argus Team verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie.

 

De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leveranciers, dienstverleners binnen de beveiliging- en bewakingssector, alarmcentrales, boekhouder, revisor, certificatiebedrijven (voorbeeld in het kader van Incert), evenals door de overheid.

 Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelde Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze privacy verklaring.

Beveiliging

Argus Team neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

"Datalek" - definitie: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens;

 In geval van ontdekking van een Datalek zal Argus Team binnen 24 uur na de ontdekking hierover informeren via info@privacyargusteam.be

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die Argus Team uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aaninfo@privacyargusteam.be

 vragen:

 Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens. 

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via Argus Team ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Argus team werden verzameld;

u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

De persoonsgegevens onrechtmatig door Argus team worden verwerkt;

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Argus team deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Argus team zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Argus Team berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Argus Team stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Argus Team u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de GDPR. 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot info@privacyargusteam.be

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: 02 274 48 00

Fax: 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WE ARE CONVINCED THAT THE PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA IS ESSENTIAL. IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA, WE WILL DO THAT IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL REGULATION DATA PROTECTION OF 27 APRIL 2016 (HEREWITH THE GDPR).

Through this privacy statement we want to give you clarity about:

Who is responsible for processing (PART I)

Which processing we do correctly (PART II)

What rights do you have with regard to these processing operations (PART III).

You are therefore kindly invited to read this privacy statement carefully, and to do this regularly. After all, future adjustments can not be ruled out.

If something is not entirely clear, you can always contact Argus team via info@privacyargusteam.be

PART I. Processing officer

The data involved are processed by Argus Team Bietenstraat 81 2400 Mol

According to the GDPR, Argus team is considered to be the controller, which means that Argus Team is capable of correctly processing the data concerned, and that in case of any questions or the exercise of your rights with regard to data processing, you can easily can turn to Argus Team:

Argus Team

Beet Street 81

2400 Mol

company number: BE 0807685940

Tel: 014/326563

E-mail: info@privacyargusteam.be

 

PART II. Processing: scope, purposes and legal basis

Application area

This Privacy Statement applies to all services provided by us and in general to all activities that we carry out.

Processing purposes and legal basis

Argus Team collects and processes personal data in the context of our services and activities:

customer administration

order management

follow up on audits and advice

follow-up agreements invoicing

sending newsletter, marketing activities and personalized advertising

Argus Team processes the requested data because we need it to execute the agreement. Without this information, Argus Team can not execute the agreement. Within this purpose, the data is only passed on to processors (such as the control room, suppliers, external consultants, etc.) who must be called in for the execution of the agreement. After the end of the agreement, your data will be kept for another 5 years (since legal claims on the basis of the agreement may be submitted up to 5 years after the date). Thereafter, the data in question is deleted.

The legal grounds are the execution of an agreement, the fulfillment of legal and regulatory obligations (such as the law on private and special security) and / or our legitimate interest.

Data from suppliers and subcontractor

We collect and process the identity and contact details of our suppliers and subcontractors for the customer, as well as their (sub) subcontractor (s), their personnel, employees, appointed and other useful contacts. The purposes of these processing operations are the execution of an agreement, the management of the suppliers / subcontractors, the accounting and direct marketing activities such as the sending of promotional or commercial information.

The legal grounds are the execution of an agreement, the fulfillment of legal and regulatory obligations (such as the law on private and special security) and / or our legitimate interest. For direct marketing activities by e-mail (such as a newsletter or invitation for events) the permission will always be requested and can also be withdrawn at any time.

 

Staff / colleagues data:

We process the personal details of our employees in the context of our personnel management and payroll administration.

Other data

In addition to the data of customers, suppliers / subcontractors and staff, we also process personal data of others, such as possible new customers / prospects, useful contacts within our sector, network contacts, contacts of experts, etc. The purposes of these processing operations are in the interest of our activities and public relations. The legal basis is our legitimate interest or in some cases the execution of an agreement.

Visit from our website

If you visit our website, on the basis of our legitimate interest to undertake 'cookies' can be placed on the hard disk of your device to better tailor the site to the needs of the returning visitor and monitor your surfing behavior, with the an eye for automatic processing of your data. Detailed information about these cookies, the automatic processing that goes with them and your rights. The personal data obtained by Argus Team as a result of your visit to our website, based on our legitimate interest in doing business, can be included in files for prospecting.

Transfer to third parties

Certain personal data collected by us will be transmitted to and possibly processed by third party service providers, such as our IT suppliers, service providers within the security and security sector, alarm centers, accountant, auditor, certification companies (example in the context of Incert), as well as by the government.

It is possible that one or more of the above-mentioned third parties are located outside the European Economic Area ("EEA"). However, only personal data will be forwarded to third countries with an appropriate level of protection.

The employees, managers and / or representatives of the above-mentioned service providers or institutions and the specialist service providers appointed by them must respect the confidential nature of your personal data and can only use this information for the purposes in which they were provided.

We will under no circumstances sell your personal data or make it commercially available to direct marketing agencies or similar service providers, unless with your prior consent.

Access by third parties

With a view to the processing of your personal data, we grant access to your personal data to our employees, employees and employees. We guarantee a similar level of protection by making contractual obligations enforceable against these employees, employees and employees who are similar to this privacy. statement.

Security

Argus Team takes the necessary technical and organizational measures to process your personal data according to an adequate level of security and to protect it against destruction, loss, forgery, modification, unauthorized access or notification by mistake to third parties, as well as any other unauthorized processing of these data. data.

"Datalek" - definition: a breach of security that inadvertently or unlawfully leads to destruction, loss, modification or unauthorized disclosure of or unauthorized access to personal data transmitted, stored or otherwise processed;

In case of discovery of a Datalek, Argus Team will inform you about this via info@privacyargusteam.be within 24 hours of the discovery.

PART III. Your rights regarding the processing of your data

In addition to the right to withdraw any permission you have given, you will have various rights with regard to the processing (as described above) carried out by Argus Team, provided proof of identity (copy of identity card). You can request these rights free of charge and on request at info@privacyargusteam.be

ask:

Right of inspection

You have the right to ask us whether we process data from you, and when that is the case, to inspect this data.

You also have the right to request an overview of the authorities that receive your data via Argus Team for each processing.

Right to rectification

You have the right to request an immediate rectification, or to fill in incomplete information, in the event of any incorrect data.

Right to data change

You have the right to have personal data deleted without unreasonable delay if the processing of those data is no longer necessary for the purpose for which they were collected by Argus team;

you have withdrawn a given consent;

you object to further processing;

The personal data are processed unlawfully by Argus team;

this is necessary to comply with a legal obligation; or

the personal data would have been collected in connection with an offer of information society services to a child (under the age of 13).

Right to restriction of processing

You have the right to obtain a limitation of the processing if you dispute the accuracy of the personal data we have available, the processing is unlawful and you oppose deletion of the personal data, Argus team no longer needs this data while you information necessary for the institution, exercise or substantiation of a legal claim, or pending an answer to the question whether the legitimate grounds of Argus team outweigh those of you if you have objected to the processing on the grounds of our legitimate interest. Please note, however, that you can not object to the processing of personal data that are necessary for us to perform a legal obligation, the performance of the agreement or our legitimate interest, and this as long as this information is necessary for the purposes for which they were collected.

Right of transferability

You have the right to ask us to obtain the personal information we have obtained from you in a structured, current and machine readable form and to transfer that data to another controller, if the processing by Argus Team is based on your consent or the processing is carried out by automated processes.

Infringement in connection with your personal data

Argus Team makes every effort to protect the personal data that we process against loss or misuse. Should a breach of your personal data nonetheless occur, and this infringement involves a high risk for your rights and freedoms, Argus Team will immediately inform you of this breach, under conditions stipulated in the GDPR.

Complaints

Should you still have a complaint about the processing of your personal data for any reason, you can contact info@privacyargusteam.be

We make every effort to handle your personal data in a careful and legitimate manner in accordance with the applicable regulations.

If, nevertheless, you are of the opinion that your rights have been violated and you did not comply with your concerns within our company, you are free to file a complaint with:

Commission for the Protection of Privacy

Printing press 35, 1000 Brussels

Tel: 02 274 48 00

Fax: 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

You can also turn to a court if you believe that you would suffer damage as a result of the processing of your personal data.Politique de Confidentialité

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES EST ESSENTIELLE.

Si nous traitons vos données personnelles, nous le ferons conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après, le GDPR).

Au travers de cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons clarifier les points suivants:

Qui est responsable du traitement (PARTIE I)

Quel traitement faisons-nous concretement (PARTIE II)

Quels droits avez-vous sur ces traitements (PARTIE III).

Vous êtes donc cordialement invité à lire attentivement cette déclaration de confidentialité et à le faire régulièrement. Après tout, les ajustements futurs ne peuvent pas être exclus.

Si quelque chose n'est pas tout à fait clair, vous pouvez toujours contacter l'équipe Argus via info@privacyargusteam.be

PARTIE I. Agent de traitement

Les données concernées sont traitées par Argus Team Bietenstraat 81 2400 Mol

Selon le GDPR, l’équipe Argus est considérée comme la responsable du traitement, ce qui signifie qu’elle est capable de traiter correctement les données concernées et qu’en cas de doute ou d’exercice de vos droits en matière de traitement des données, vous pouvez facilement vous tourner vers l'équipe Argus:Argus Team

Bietenstraat 81

2400 Mol

ondernemingsnummer: BE 0807685940

Tel: 014/326563

E-mail: info@privacyargusteam.be

PARTIE II. Traitement: portée, finalités et base légale

Domaine d'application

Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous les services fournis par nous et en général à toutes les activités que nous réalisons.

Finalité du traitement et base légale

L'équipe Argus collecte et traite des données personnelles dans le cadre de nos services et activitées:

- administration des clients

- gestion des commandes

- suivi des audits et des conseils

- accords de suivi facturation

Envoi de newsletter, activités marketing et publicité personnalisée Argus

L’équipe traite les données demandées car nous en avons besoin pour l’exécution de la convention. Sans ces informations, l'équipe Argus ne peut pas exécuter le contrat. Dans ce but, les données ne sont transmises qu'aux processeurs (tels que la salle de contrôle, les fournisseurs, les consultants externes, etc.), qui doivent être appelés pour l'exécution du contrat. Après la fin de la convention, vos données seront conservées pendant 5 ans supplémentaires (car les réclamations légales sur la base de la convention peuvent être soumises jusqu'à 5 ans après la date). Ensuite, les données en question sont supprimées.

Les fondements juridiques sont l'exécution d'un accord, le respect d'obligations légales et réglementaires (telles que la loi sur la sécurité privée et spéciale) et / ou notre intérêt légitime

Données des fournisseurs et sous-traitants

Nous recueillons et traitons l'identité et les coordonnées de nos fournisseurs et sous-traitants pour le client, ainsi que leurs sous-traitants, leurs personnels, leurs employés, leurs mandataires et d'autres contacts utiles. Les finalités de ces traitements sont l’exécution d’un contrat, la gestion des fournisseurs / sous-traitants, la comptabilité et les activités de marketing direct telles que l’envoi d’informations promotionnelles ou commerciales.

Les fondements juridiques sont l'exécution d'un accord, le respect d'obligations légales et réglementaires (telles que la loi sur la sécurité privée et spéciale) et / ou notre intérêt légitime. Pour les activités de marketing direct par e-mail (telles qu'un bulletin d'information ou une invitation à des événements), une autorisation sera toujours demandée et peut également être retirée à tout moment..

Données du personnel / collègues:

Nous traitons les données personnelles de nos employés dans le cadre de notre gestion du personnel et de notre paie.

Autres données

Outre les données des clients, des fournisseurs / sous-traitants et du personnel, nous traitons également les données personnelles d'autres personnes, telles que les nouveaux clients / prospects éventuels, des contacts utiles dans notre secteur, des contacts réseau, des contacts d'experts, etc. Les objectifs de ces traitements sont dans l'intérêt de notre sociétée, activitées et relations publiques. La base légale est notre intérêt légitime ou, dans certains cas, l'exécution d'un accord

Visite de notre site web

Si vous visitez notre site Web, des "cookies" peuvent être placés sur le disque dur de votre appareil, sur la base de notre intérêt légitime, afin de l'adapter au mieux aux besoins du visiteur précédent et de surveiller votre comportement de surf, un oeil pour le traitement automatique de vos données. Des informations détaillées sur ces cookies, leur traitement automatique et vos droits. Les données personnelles obtenues par l'équipe Argus à la suite de votre visite sur notre site Web, sur la base de notre intérêt légitime à faire affaire, peuvent être incluses dans des fichiers à des fins de prospection.

Les informations que nous obtenons lors de votre visite sont conservées jusqu'à 5 ans après votre visite (délai de prescription pour une responsabilité extracontractuelle). Vos droits concernant ce traitement sont décrits dans la PARTIE III.

Transfert à des tiers

Certaines données personnelles que nous collectons seront transmises et éventuellement traitées par des fournisseurs de services tiers, tels que nos fournisseurs informatiques, des fournisseurs de services du secteur de la sécurité, des centres d’alarme, un comptable, un auditeur, des sociétés de certification (par exemple dans le contexte d’Incert), ainsi que par le gouvernement.

Il est possible qu'un ou plusieurs des tiers mentionnés ci-dessus soient situés en dehors de l'Espace économique européen ("EEE"). Toutefois, seules les données à caractère personnel seront transmises à des pays tiers avec un niveau de protection approprié.

Les employés, responsables et / ou représentants des prestataires de services ou institutions susmentionnés, ainsi que les prestataires de services spécialisés qu'ils ont désignés, doivent respecter le caractère confidentiel de vos données à caractère personnel et ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins auxquelles elles ont été fournies.

En aucun cas, nous ne vendrons vos données personnelles ni ne les mettrons à la disposition des agences de marketing direct ou de prestataires de services similaires, à moins d’avoir obtenu votre consentement.

Accès par des tiers

En ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, nous accordons l'accès à vos données personnelles à nos employés et nous garantissons un niveau de protection similaire en rendant les obligations contractuelles opposables à ces employés, similaires à cette déclaration de confidentialité.

Sécurité

Argus Team prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter vos données personnelles selon un niveau de sécurité adéquat et pour les protéger contre la destruction, la perte, la falsification, la modification, l'accès non autorisé ou la notification par erreur à des tiers ainsi que pour tout autre traitement non autorisé de ces données.

"Datalek" - définition: violation de la sécurité entraînant par inadvertance ou illégale la destruction, la perte, la modification ou la divulgation non autorisée de données, ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel transmises, stockées ou autrement traitées;

En cas de découverte d'un Datalek, l'équipe Argus vous en informera via info@privacyargusteam.be dans les 24 heures suivant la découverte.

PARTIE III. Vos droits concernant le traitement de vos données

En plus du droit de retirer toute permission que vous avez donnée, vous aurez divers droits en ce qui concerne le traitement (tel que décrit ci-dessus) effectué par l'équipe Argus, à condition que soit fournie une preuve d'identité (copie de la carte d'identité). Vous pouvez demander ces droits gratuitement et sur demande à info@privacyargusteam.be

Questions:

Droit d'inspection

Vous avez le droit de nous demander si nous traitons vos données et, le cas échéant, d’inspecter ces données.

Vous avez également le droit de demander un aperçu des autorités qui reçoivent vos données via l'équipe Argus pour chaque traitement.

Droit de rectification

Vous avez le droit de demander une rectification immédiate ou de compléter des informations incomplètes en cas de données

Droit au effacement de données

Vous avez le droit de supprimer vos données personnelles dans les meilleurs délais si le traitement de ces données n'est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées par l'équipe Argus, si :

- vous avez retiré un consentement donné;

- vous vous opposez à un traitement ultérieur;

-Les données personnelles sont traitées illégalement par l'équipe Argus;

- si cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale; ou

- les données à caractère personnel auraient été collectées dans le cadre d'une offre de services de la société de l'information à un enfant (âgé de moins de 13 ans).

Droit de restreindre le traitement

Vous avez le droit d'obtenir une limitation du traitement si vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel dont nous disposons, si le traitement est illicite et si vous vous opposez à la suppression des données à caractère personnel, l'équipe Argus n'en a plus besoin cependant que pour vous les informations sont nécessaires à la constitution, à l'exercice ou à la justification d'une action en justice, ou en attente d'une réponse à la question de savoir si les motifs légitimes de l'équipe Argus l'emportent sur ceux d'entre vous si vous vous êtes opposé au traitement sur la base de notre intérêt légitime. Veuillez toutefois noter que vous ne pouvez pas vous opposer au traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution d'une obligation légale, à l'exécution du contrat ou à notre intérêt légitime, et cela tant que cette information est nécessaire à la réalisation du contrat aux fins pour lesquelles elles ont été faites.

Droit de transférabilité

Vous avez le droit de nous demander d'obtenir les informations personnelles que nous avons obtenues de votre part sous une forme structurée, lisible par machine et à jour, et de transférer ces données à un autre contrôleur, si le traitement effectué par l'équipe Argus est basé sur votre consentement ou le traitement est effectué par des processus automatisés.

Violation liée à vos données personnelles

Argus Team s'efforce de protéger les données personnelles que nous traitons contre la perte ou l'utilisation abusive. Si une violation de vos données personnelles devait néanmoins se produire et que cette violation impliquait un risque élevé pour vos droits et libertés, Argus Team vous en informera immédiatement, dans les conditions stipulées dans le GDPR.

Les plaintes

Si vous avez toujours une plainte concernant le traitement de vos données personnelles pour une raison quelconque, vous pouvez contacter info@privacyargusteam.be

Nous nous efforçons de traiter vos données personnelles de manière prudente et légitime, conformément à la réglementation en vigueur.

Si, néanmoins, vous estimez que vos droits ont été violés et que nous ne respectons pas vos préoccupations au sein de notre société, vous êtes libre de déposer une plainte auprès de:

Commission pour la protection de la vie privée

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: 02 274 48 00

Fax: 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Vous pouvez également vous adresser à un tribunal si vous pensez que le traitement de vos données personnelles vous causerait des dommages.